โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
       ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน สืบสานวิถีชีวิตพอเพียงและความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ เป็นครูมืออาชีพ เน้นพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ปรัชญา
                  "รู้ใช้แหล่งเรียนรู้ ชื่นชูนิยมไทย ก้าวไกลไอซีที มีนิสัยรักการอ่าน สืบสานวิถีชีวิตพอเพียง"

รู้ใช้แหล่งเรียนรู้            หมายถึง นักเรียนได้ศึกาาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างมีความสุข
ชื่นชูนิยมไทย               หมายถึง นักเรียนชื่นชมและเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง
ก้าวไกลไอซีที              หมายถึง นักเรียนรู้จักและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้
มีนิสัยรักการอ่าน           หมายถึง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและมีพฤติกรรมรักการอ่าน
สืบสานวิถีชีวิตพอเพียง   หมายถึง นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง