โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6   ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาง กนกรส เนียมศร
ครูชำนาญการ

นางสาว วราภรณ์ สุขศรี
ครู

นางสาว นิตยฐา ลิ้มสายสุข
ครูชำนาญการ

นาง โชตินันท์ อ่อนท้วม
ครู