โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาว นิตยฐา ลิ้มสายสุข
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาว วราภรณ์ สุขศรี
ครู

นาง กนกรส เนียมศร
ครูชำนาญการ

นาง โชตินันท์ อ่อนท้วม
ครู