โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาว สุนันทา จิรวัฒนพงศ์
ครู

นางสาว สุภาวดี เอียดสี
ครู

นาย วรเทพ ม่วงไหมทอง
ครู