โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาว ปรียาภรณ์ บุญขจาย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวชิรพงศ์ โฮมประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาว อรอุษา คงมั่น
ครู คศ.1

นางสาว ปรียานุช โรจน์บวรวิทยา
ครูอัตราจ้าง