โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกิตติมา กฤตานุสาร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นาง สุวรรณา สุขเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ