โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6   ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นาย วิทยา บุญละดี
ครู

นางสาว ปัญญาทิพย์ พิจิตร
ครูผู้ช่วย