โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : 1. นายชลอ นาคนคร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : 2. นางคำฝอย ไทยอุดมทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : 3. นายสุชาติ ไทยอุดมทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : 4. นายปรีชา แพทย์อดิพงษ์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 5. นางนรา ฐปนกูลพูนสุข
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 6. นายเสรี วงษ์สุวรรณคูหา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 7. นายศิลป์ชัย ศรีสนิท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : 8. นางวิลาวัลย์ บุตรพันธ์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 9. นายลิฟท์ วงษ์สังข์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 10. นายศิริลาภ ลาภส่งผล
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 11. นายประเสริฐ ไทยอุดมทรัพย์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 12. พระครูสถิตกัลป์ยาณคุณ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 13. นายชุบ หลีหลาย
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 14. นายสันติ ทองไสว
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 15. นายสุภาพ ไทยอุดมทรัพย์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 16. นายอำนวย โรจน์บวรวิทยา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 17. นายสำเภา แป้นคุ้มญาติ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 18. นางสำลี รักษาสุจริต
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 19. นายประชา เกื้อรักเกียรติ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : 20. นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์
ตำแหน่ง :